Siyaset Belgesi

HİZMET POLİTİKASI

Kurumların yönetim sorunlarına mali ve hukuki boyutlarını da gözeterek yaklaşmak, kurumları içinde bulundukları ekonomik, sosyal ve kültürel ortamla bir bütün olarak görmek ve geliştirilen modellerde kurumların birikimlerini, teşkilat dinamiklerini ve kaynaklarını dikkate almak, yönetim mimari yapısının kurumlara, kurumların da hedef kitlesine anlamsız maliyet oluşturmasını önlemek esastır.

ADG hizmetleri sektörel uzmanlığa dayalı olmayıp yönetim, teşkilatlanma ve yönetim kararları için gerekli bilginin bilimsel metotlarla üretilmesi çerçevesindedir. Bu cümleden olarak herhangi bir sektörde uzmanlaşmış danışmanların sadece sektörel tecrübeleriyle ADG çatısı altında hizmet vermesi kabul edilemez. Hizmet verdiği kurumların birikimlerine saygı ve bu birikimlerden istifade esastır.

Hizmet verdiği kurumların operasyonel süreçlerinde pazardan üretime, yönetim süreçlerinde siyaset belgesinden teşkilatlanmaya doğru ilerlemesi gereken iş akışından taviz verilmez. Sistem kurmak adına hizmet verdiği kurumların tepe yönetimlerinin kuruma nüfuz ve hâkimiyetini köreltecek, murakabe ve müdahale imkânlarını zaafa uğratacak çözümler kabul edilemez. Bütün hizmetlerde tabii hukuka uygunluk, yasal sınırları gözetmek esastır.

PAZARLAMA, PROJE GELİŞTİRME ve PROJE YÖNETİM POLİTİKASI

ADG ve iştiraklerinde pazarlama faaliyetlerinin çıkış noktası müşteri ve ihtiyaçlarını merkeze alan projeler geliştirmektir. Müşterileriyle kesintisiz iletişim halinde olmak, müşterilerin değişen şartlarda öz değerlerini koruyacak model ve usullere yönelik çalışmalar yapmak, her bir projeyi müşteri için hızlı dönüş sağlayan ve birikim oluşturan bir yatırım aracı olarak tasarlamak esastır. ADG iştirak ve iş ortaklarının yeteneklerini aşan, sektörel uzmanlık gerektiren, yönetim, teşkilatlanma ve bilgi üretimi dışındaki konularda veya müşterisi belirsiz alanlarda proje geliştirilemez ve kaynak ayrılamaz. Yatırım projeleri bu politikada vazedilen hususların dışındadır.

GELİŞİM POLİTİKASI

ADG hizmet niteliğini ve çeşitliliğini artırarak gelişecektir. Gayri maddi varlıkları çeşitlendirmek ve bu alanlarda büyümek esastır. Bu cümleden olarak, geliştirdiği metot ve kavramların patent, faydalı model ve telif haklarını almak, standartlarını oluşturmak, ilgili alanlarda tebarüz etmiş şirketleri satın almak veya bu tip şirketleri kurarak geliştirmek, ihtiyaç duyduğu yetenekler için iş birliği politikasına aykırı olmamak kaydıyla gerekli kaynakları ayırmak ADG Yönetim Kurulunun sorumluluğundadır. Gelişmek adına ADG siyaset belgesine aykırı proje ve faaliyetlere kaynak ayrılmaz.

İŞBİRLİĞİ ve ORTAK OPERASYON POLİTİKASI

ADG tamamen yönetim, teşkilatlanma ve bilgi üretim teknolojileri alanına odaklanmış ve tebarüz etmiştir. İşlerini yapabilmek için ihtiyaç duyduğu diğer yetenekler çerçevesinde işbirliği yapması kaçınılmazdır. İşbirliğinde esas olan birlikte gelişmenin ve ortak maliyetleri düşürmenin yanında üretilen hizmet kalitesini yükseltmektir. Müşterisinin tedarikçi ve çalışanları hariç olmak üzere kefil olmayacağı, vekâletini kabul etmeyeceği veya vekil tayin etmeyeceği hiçbir gerçek veya tüzel kişiyle işbirliği kabul edilmez. Yönetim Kurulunun onaylamadığı tedarikçi dâhil hiçbir kurum, gerçek ve tüzel kişiyle işbirliği ve ortak operasyon yapılamaz. Yönetim Kurulu her yıl tedarikçi ve iş ortağı değerlendirme raporunu genel kurula sunmak zorundadır.

BEŞERİ KIYMETLER POLİTİKASI

Personel istihdamında mesleki yeterlilik esastır. Yetiştirilmek üzere eleman istihdamı yapılamaz. Yönetim Kurulunun onaylamadığı mesleki uzmanlar göreve başlayamaz. ADG siyaset belgesini benimsemeyen ve 3 yılda terfi alamayan personelle yola devam edilmez. Personelin kendini geliştirmesi için gerekli kaynağı yıllık personel maliyetinin %10’unu aşmamak kaydıyla Yönetim Kurulu belirler. Beşeri kıymetlerin gelişimi için üniversitelerde doktora çalışmalarını desteklemenin dışında burs verilmez. ADG bünyesindeki iştiraklerde ve işbirliği yaptığı firmalarda yetenek açığını kapatmak üzere çalışmalar yapmak Yönetim Kurulunun devredemeyeceği görevleri arasındadır.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Bilgi güvenliğinde esas olan müşteri mahremiyetinin korunmasıdır. Müşteri dâhil diğer kurumların ADG ve iştiraklerinde üretilen bilgiye ulaşması kabul edilemez. Kurum içinde üretilen bilgiye, ilgili olanların kesintisiz olarak ulaşabilmesi ve ilgisizlerin hiçbir şekilde ulaşamaması için gerekli tedbirleri almak ve bu çerçevede gerekli yatırımları yapmak Yönetim Kurulunun devredemeyeceği görevleri arasındadır.

BİLİMSEL ÇALIŞMALARI DESTEKLEME ve TELİF POLİTİKASI

ADG çalışan, yönetici, ortak, iş ortakları ile akademisyen, yönetim alanlarında uzmanlaşmış kişi ve kuruluşların geliştirdiği her türlü model, kavram, yazılım, rapor, doküman ancak telif hakları ödenerek kullanılabilir. Bu cümleden olarak gerek internet sitesinde, gerekse ADG’nin diğer dokümanlarında yayınlayacağı ve/veya projelerinde müşterilerine hizmet olarak sunacağı her türlü telife konu eserin yasal sınırlar içinde ulusal veya uluslararası olması gözetilmeksizin haklarının korunması esastır. ADG’nin yürüttüğü projelerde oluşan arşiv ve ortak çalışmalarda çalışanların ürettiği çıktılar bu politikada vazedilen hususların dışındadır.

ANALİZ TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRME POLİTİKASI

ADG hizmetlerinin evsaf ve niteliğini artırmak için, veri toplama, tasnif etme, arşivleme, veri tabanları oluşturma, analiz yapabilme, planlama ve yönetim yeteneklerini geliştirecek metot, algoritma, yazılım, donanım alanında gerekli yatırımları yapar. Bu konuda bir bütçe sınırı olmaksızın gerekli çalışmalar Yönetim Kurulu onayı ile ilgili bölümlerin sorumluları tarafından yapılır. Her yıl bütçe toplantılarında bu konu ayrı bir başlık altında görüşülür. Bu alanda 3 Yıl öneri geliştiremeyen veya önerileri Yönetim Kurulunca onay görmeyen birim sorumluları görevlerine devam edemez. Genel kurul çalışmalarında bu konu ayrıca raporlanır.

YÖNETİM ve HİSSEDAR İLİŞKİLERİ POLİTİKASI

ADG ve iştiraklerinde hissedarlar dâhil bir iş akdiyle maaşlı çalışanlar Yönetim Kurulunda görev alamaz. Hissesi %10’u geçen hissedarlar ADG ve iştiraklerinde hiçbir sıfatla yönetici veya bir yöneticiye bağlı olarak uzman, danışman, personel olarak çalışamazlar. Bu cümleden olarak hiçbir hissedar, idari veya uzman personele iş talimatı veremez. Yönetim Kurulu üyeleri ADG ve iştirakleriyle aynı sektörde faaliyet gösteren şirket ve kuruluşlarda ADG Yönetim Kurulu onayı ile Yönetim Kurulu üyeliği yapabilir ancak işçi, memur, uzman veya yönetici olarak görev alamaz.

KAMU SORUMLULUK POLİTİKASI

Kamu kurumları, vakıf, dernek veya tüzel kişiliği haiz olmayan öğrenci kulüpleri gibi yapılara destek olmak, yönetim sorunları ve yönetim sistemlerine dair yaptığı çalışmaları -müşteri mahremiyeti ve ticari sırlar hariç olmak üzere- kamu ile paylaşmak Anka Danışma Grubunun kamu sorumluluğudur. Anka Danışma Grubu ve iştirakleri iştigal sahalarında kamuya fayda üretebilecek proje ve çalışmalara her yıl Ortaklar Kurulu kararıyla bütçede tanımlı bir kaynak ayırır. Bu kaynağın kullanılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.